Regulamin obiektu

Ważny od dnia 15.10.2018

Dyrekcja obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
* profesjonalną i uprzejmą obsługę
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

6. Na życzenie gościa świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
* przechowywanie bagażu gości zameldowanych w obiekcie

7. Dla dzieci do lat 4 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami.

8. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

12. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

13. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

14. Osoby niezameldowane w obiekcie, mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.

15.W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

17. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu, może zostać z niego usunięty.

18. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie.

20.Pozostanie w pokoju po godzinie 11:00 traktowane jest jak przedłużenie pobytu na kolejną dobę.

21.Na terenie obiektu, w tym w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez Gościa na obciążenie go karą w wysokości 200zł, a w przypadku uznania przez obiekt konieczności przeprowadzenia deromatyzacji pomieszczenia pokrycia kosztów wykonania usługi.

22.Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

23.Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym do świadczonej usługi przez obiekt.

24. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż  w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie prowadzony jest monitoring wizyjny i foniczny. Administratorem danych osobowych jest ( Pełna nazwa firmy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 627810565 lub kierując pytania na adres mailowy: www.recepcja@kempen.pl

Życzymy miłego pobytu.
Dyrekcja obiektu KEMPEN BOUTIQUE